Algemene Voorwaarden

 

 

 

 1. Algemene voorwaarden winkel en webshop

 2. Algemene voorwaarden interieurontwerp

  1. A) Algemene voorwaarden winkel en webshop


Inhoudsopgave:

 

Artikel   1 - Definities

 

Artikel   2 - Identiteit van Lette Lys

 

Artikel   3 - Toepasselijkheid

 

Artikel   4 - Het aanbod

 

Artikel   5 - De overeenkomst

 

Artikel   6 - Herroepingsrecht

 

Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 

Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 

Artikel   9 - Verplichtingen van Lette Lys bij herroeping

 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

 

Artikel 11 - De prijs

 

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

 

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

 

Artikel 15 - Betaling

 

Artikel 16 - Klachtenregeling

 

Artikel 17 - Geschillen

 

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

 

 

Artikel 1 - Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Lette Lys worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Lette Lys;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of Lette Lys in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst gesloten in de fysieke winkel of op afstand;
 9. Lette Lys: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Lette Lys en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Lette Lys gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van Lette Lys

 

Naam onderneming: Lette Lys V.O.F.

Adres: Rembrandtstraat 29, 2671 GC Naaldwijk

Telefoonnummer: 0174 251325

E-mailadres: info@lettelys.nl

KvK-nummer: 91097193

Btw-identificatienummer: NL865550803B01

 

Indien de activiteit van Lette Lys is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit.

 

Indien Lette Lys een gereglementeerd beroep uitoefent:

 • de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
 • de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
 • een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

 

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Lette Lys en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Lette Lys en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Lette Lys voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Lette Lys zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Lette Lys gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Lette Lys.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Lette Lys onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Lette Lys is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Lette Lys passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Lette Lys daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Lette Lys kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Lette Lys op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Lette Lys zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van Lette Lys waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 11. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 12. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 

Bij producten:

 

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Lette Lys mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Lette Lys mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 5. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

 

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Lette Lys mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

 

 

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 

 1. Indien Lette Lys de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien Lette Lys de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 

 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Lette Lys hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het retourformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Lette Lys.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Lette Lys. Dit hoeft niet als Lette Lys heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de Lette Lys verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Lette Lys niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als Lette Lys aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument Lette Lys een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Lette Lys is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
 8. Lette Lys de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 9. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 10. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 11. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 12. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 13. Lette Lys heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 14. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

 

Artikel 9 - Verplichtingen van Lette Lys bij herroeping

 

 1. Als Lette Lys de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Lette Lys vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Lette Lys in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Lette Lys aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. Lette Lys gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Lette Lys de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

 

Lette Lys kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Lette Lys dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Lette Lys geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door Lette Lys worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 4. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 5. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Lette Lys de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 6. De consument kan zich niet op het herroepingsrecht beroepen wanneer het geleverde product in opdracht van de consument is gemaakt en geleverd, ook wel genoemd; maatwerk

 

 

Artikel 11 - De prijs

 

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Lette Lys producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Lette Lys geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Lette Lys dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

 

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 

 1. Lette Lys staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Lette Lys er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door Lette Lys, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Lette Lys kan doen gelden indien Lette Lys is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Lette Lys, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

 

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 

 1. Lette Lys zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Lette Lys kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Lette Lys geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Lette Lys het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Lette Lys tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Lette Lys bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

 

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

 

Opzegging:

 

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Lette Lys voor zichzelf heeft bedongen.

 

Verlenging:

 

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.


Duur:

 

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

 

Artikel 15 - Betaling

 

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Lette Lys te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Lette Lys is gewezen op de te late betaling en Lette Lys de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Lette Lys gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Lette Lys kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

 

Artikel 16 - Klachtenregeling

 

 1. Lette Lys beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Lette Lys.
 3. Bij Lette Lys ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Lette Lys binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient Lette Lys in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 17 - Geschillen

 

 1. Op overeenkomsten tussen Lette Lys en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 


 1. B) Algemene voorwaarden - interieurontwerp

 

Om met elkaar duidelijk te hebben welke kleine lettertjes we bij Lette Lys hanteren hebben we hier onze algemene voorwaarden opgeschreven.

Artikel 1 Begripsbepalingen

 1. Onder Interieurstylist / Interieur Ontwerper wordt verstaan: de natuurlijke personen Ingeborg Hoogerwerf en Anne-Marije Captijn, verbonden aan Lette Lys. De interieurstylist kan zich bezighouden met zowel het geven van adviezen over het interieurontwerp, als het decoratief inrichten van zowel woonruimtes als bedrijfsruimtes verstaan.
 2. Onder opdrachtgever wordt verstaan: de natuurlijke en of rechtspersoon, die met Lette Lys een overeenkomst aangaat.
 3. Onder overeenkomst wordt verstaan: de overeenkomst van opdracht tussen Lette Lys en de opdrachtgever en of een overige overeenkomst.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen met VOF Lette Lys, waaronder mede begrepen overeenkomsten van opdracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Lette Lys is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 91097193 en kantoorhoudende aan Rembrandtstraat 29, 2671 GC Naaldwijk.
 3. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor Lette Lys werkzaam zijn of waren en of aan degenen aan wie Lette Lys een opdracht heeft verstrekt.
 4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Lette Lys, voor de uitvoering waarvan door Lette Lys derden dienen te worden betrokken.
 5. Deze algemene voorwaarden worden geacht tevens van toepassing te zijn op alle vervolgopdrachten met de opdrachtgever.
 6. Eventuele andere inkoopvoorwaarden dan wel andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze expliciet en schriftelijk zijn overeengekomen tussen Lette Lys en de opdrachtgever.
 7. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Lette Lys en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
  Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Artikel 3 Overeenkomst

Voorafgaande aan de totstandkoming van de opdracht overleggen partijen, in een eerste oriënterend gesprek (Intake), voor zover mogelijk op dat moment en voor zover relevant, over:

 1. De inhoud en omvang van door de Interieurstylist te verrichten werkzaamheden;
 2. Het ter beschikking stellen van gegevens;
 3. Aan welke derden de opdrachtgever en of de interieurstylist opdrachten verstrekt en de door dezen te verrichten werkzaamheden;
 4. Het tijdsschema waarbinnen de interieurstylist (delen van) de opdracht vervult;
 5. De fasering van de uitvoering van de opdracht;
 6. Het aanwijzen van een natuurlijke persoon, die de opdrachtgever, met betrekking tot de opdracht vertegenwoordigd, de duur daarvan alsmede de omvang van diens vertegenwoordigingsbevoegdheid;
 7. De vraag met welke publiek – en privaatrechtelijke regelgeving rekening gehouden dient te worden;
 8. Een raming van de kosten en de eventuele bijkomende kosten zoals onder andere de reiskosten;
 9. De wijze waarop de informatieoverdracht tussen interieurstylist en opdrachtgever plaatsvindt.
 10. De intake is gratis bij afname van een interieur ontwerp. De kosten van de intake worden bepaald door de duur van de intake vermenigvuldigd met het uurtarief.
 1. Acht de interieurstylist, vervulling van de opdracht mogelijk, dan stelt de interieurstylist een schriftelijke offerte van de opdracht op. Deze offerte zendt de interieurstylist per e-mail aan de opdrachtgever. De opdracht is tot stand gekomen wanneer de interieurstylist een schriftelijk aanbod doet en de opdrachtgever dit aanbod schriftelijk en/of mondeling aanvaard, of het opgestelde op andere wijze door partijen schriftelijk is bevestigd. De leveringsvoorwaarden zijn altijd onderdeel van deze opdracht. Opdrachtgever heeft zich hiervan op de hoogte gesteld als opdrachtgever akkoord geeft op de overeenkomst.
  • De geldigheidsduur van de offerte is 30 dagen na dagtekening. Hierna kunnen (prijs)wijzigingen van toepassing zijn.
  • Bij aanvullende wensen die buiten de opdrachtbevestiging vallen (zoals een extra indelingsvoorstel) kan sprake zijn van meerkosten.
 2. De interieurstylist streeft ernaar dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de daaraan te stellen zorgvuldigheidseisen. Wanneer de opdrachtgever van mening is dat de interieurstylist de opdracht niet uitvoert conform de eisen van zorgvuldigheid welke in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk zijn, dan meldt de opdrachtgever dit binnen één maand na de constatering ervan, schriftelijk en met redenen omkleed aan Lette Lys. Lette Lys streeft er naar binnen één maand na melding een oplossing te hebben aangedragen. Wanneer de opdrachtgever nalaat de tekortkoming schriftelijk te vermelden, dan kan hij hier op een later moment geen beroep meer op doen.
 3. De overeenkomst tussen Lette Lys en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Alle met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en te zijn aanvaard door Lette Lys.
 4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waaronder bouwtekeningen, waarvan Lette Lys aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Lette Lys worden verstrekt.
 5. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Lette Lys zijn verstrekt, heeft Lette Lys het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan Lette Lys ter beschikking heeft gesteld.
 7. Lette Lys is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Lette Lys is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 8. Indien Lette Lys met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Lette Lys niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolgde de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, materialen lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 9. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Lette Lys alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeen gekomen afspraken uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Lette Lys rustende verplichting ingevolge de wet.
 10. De door Lette Lys gehanteerde levertijden zijn geen fatale termijn in de zin van artikel 83 van boek 6 van het burgerlijk wetboek. De levertijd neemt een aanvang vanaf de datum van verzenden van de opdrachtbevestiging door Lette Lys.
 11. Indien een opdrachtgever in staat van surseance verkeerd dan wel faillissement is en of wordt aangevraagd, dan is Lette Lys gerechtigd om de overeenkomst per direct te ontbinden.
 12. Lette Lys kan helpen bij de levering en bestelling van gewenste producten om het ontwerp te realiseren. De overeenkomst wordt altijd aangegaan tussen de product of dienst-leverancier en de klant. De algemene voorwaarden van Lette Lys en de algemene voorwaarden van de product of dienst-leverancier zijn beiden altijd van toepassing.
 13. Indien klant wenst dat Lette Lys de levering en bestelling van de producten verzorgt en de klant een klacht heeft over de producten hanteert Lette Lys de volgende klachtprocedure: Sommige producten handgemaakt, en het kan  voorkomen dat producten er niet identiek uitzien qua vorm of afwerking. Dit is helaas voor ons geen reden om het product terug te nemen. Om een klacht goed te kunnen beoordelen, vragen wij de klant om foto’s te maken van het product en deze door te mailen. Het kan echter zo zijn dat wij de klacht niet gegrond achten, op basis van bovenstaande reden. Lette Lys is niet aansprakelijk voor gemaakte kosten hierbij.
 14. Lette Lys rekent bij akkoord op de offerte een aanbetaling voor het ontwerptraject van 30% van de geoffreerde som. 
 15. Lette Lys ontvangt altijd de gehele betaling betreffende de geplaatste product of dienst-order vooraf. De (eventuele) noodzakelijke aanbetaling wordt door Lette Lys gedaan en bewaakt. Na levering en akkoord/tevredenheid klant wordt dan de restbetaling aan de leverancier gedaan. Dit tenzij, de leverancier een 100% vooruitbetaling vraagt.

Artikel 4 Honorarium en kosten

 1. Tenzij anders overeengekomen zal, het honorarium worden bepaald aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het door de gecontracteerde Interieurstylist voor de desbetreffende opdracht vast te stellen uurtarief.
 2. Daarnaast is de opdrachtgever tevens verschuldigd het bedrag dat gemoeid gaat met verschotten (onder meer reis- en eventuele verblijfskosten en kosten van ingeschakelde derden).
 3. Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders overeengekomen/ vermeld.
 4. Tenzij anders overeengekomen factureert Lette Lys in principe iedere twee weken of na deeloplevering van het interieurontwerp.
 5. Lette Lys kan de overeenkomst tussentijds opzeggen, met name wanneer de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 6. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Lette Lys, zal de uitvoerende Interieurstylist in overleg met de opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
 7. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Lette Lys extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de hiervoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Lette Lys anders aangeeft.
 8. De gecontracteerde interieurstylist kan voor aanvang van de opdracht of tijdens de behandeling van de opdracht een voorschot verlangen. Eerst na ontvangst van het (nader) voorschot zal de gecontracteerde interieurstylist de werkzaamheden dienen aan te vangen respectievelijk voort te zetten. Een voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht. Dit voorschot is 30% van de overeengekomen offerteprijs. 
 9. De opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor betaling van door derden geleverde diensten en of goederen. Ook als sprake is van deeloplevering van het initiële plan. Dan is sprake van tussentijdse facturering.
 10. De intake/ kennismaking is bij afname van een ontwerpopdracht gratis. Indien na de intake geen gebruik wordt gemaakt van de offerte, berekend Lette Lys slechts de duur van de intake maal het uurtarief inclusief Omzetbelasting.

Artikel 5 Betaling en incassokosten

 1. De contractueel overeengekomen prijzen zijn in euro’s inclusief reiskostenvergoeding wanneer de plaats van uitvoering binnen 15 kilometer vanaf de statutaire zetel van Lette Lys is gelegen, zoals vermeld in artikel 1 sub 2 van deze voorwaarden. Buiten de 10 kilometergrens wordt EUR 0,30 per kilometer gerekend. Voor reistijd boven de 20 minuten rekent Lette Lys  een reistijdvergoeding conform het uurtarief. De kilometers en reistijden worden berekend volgens de routeplanner van google maps. En geschiedt op basis van nacalculatie.
 2. Betaling van declaraties van Lette Lys dient, zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen veertien dagen na dagtekening van de declaratie. Lette Lys is gerechtigd om periodiek te factureren.
 3. De opdrachtgever staat in voor tijdig voldoening van zijn betalingsverplichting.
 4. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan kan de gecontracteerde interieurstylist haar werkzaamheden opschorten en is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente of, zo van toepassing, de wettelijke handelsrente. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 5. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de incasso van declaraties, komen voor rekening van de opdrachtgever.
 6. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Lette Lys echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, doch komen in volle omvang voor rekening van de opdrachtgever, indien deze (grotendeels) in het ongelijk wordt gesteld.
 7. Indien opdrachtgever de opdracht tussentijds opschort is Lette Lys gerechtigd de reeds opgemaakte kosten en uren te factureren aan opdrachtgever. Opdrachtgever ontvangt van Lette Lys alle tot dan toe gemaakte ontwerpen.
 8. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Lette Lys verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 6 Opzegging van de overeenkomst

 1. Ieder der partijen kan door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, de overeenkomst beëindigen. De opdrachtgever is gehouden het honorarium en de bijkomende kosten te voldoen voor de tot op het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden. Bij tussentijdse opzegging wordt het bedrag van de geoffreerde opdracht naar rato van de besteedde tijd in rekening gebracht met een minimum van 60% van de aanneemsom. Lette Lys zal de tot dan toe gemaakte ontwerpen delen met de opdrachtgever.
 2. De opdracht wordt opgezegd door een aan de interieurstylist gerichte schriftelijke mededeling, waarin ten minste de grond van de opzegging alsmede de datum waarop de opzegging ingaat, is opgenomen.

Artikel 7 Geheimhouding

 1. Lette Lys, alsook iedere afzonderlijk gecontracteerde interieurstylist, is gehouden tot geheimhouding. De verzending van e-mail en andere vormen van data verkeer geschiedt ongecodeerd waardoor geheimhouding niet is gegarandeerd.
 2. De gecontracteerde interieurstylist noch Lette Lys is aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige overbrenging van informatie of vertraging in de ontvangst van e-mail en andere vormen van dataverkeer.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. Lette Lys sluit iedere aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever en jegens derden uit voor tekortkomingen van door Lette Lys ingeschakelde derden zoals bijvoorbeeld timmermannen, tegelzetters, keukenfabrikanten, keukenleveranciers, schilders, elektriciens, reparateurs en overige niet nader omschreven hulppersonen. De overeenkomst wordt tussen deze derden altijd direct met de (eind)klant/ opdrachtgever aangegaan.
 2. Lette Lys garandeert niet dat de geleverde diensten het gewenste resultaat leveren of bewerkstelligen. Er is derhalve sprake van een inspanningsverbintenis, niet zijnde een resultaatsverbintenis.
 3. Lette Lys kan helpen bij het bestellen/ de inkoop van meubelen/ woonaccessoires indien gewenst. Lette Lys berekent shippingkosten / transportkosten altijd 1 op 1 door aan de (eind)klant/ opdrachtgever. Lette Lys is niet aansprakelijk voor schade aan de geleverde producten en de hiermee gemoeide vervangingskosten en extra transportkosten, evenals retourkosten. Lette Lys zal dit altijd zoveel mogelijk vooraf helder hebben. In sommige gevallen worden dergelijke kosten pas helder bij daadwerkelijke retourneringen. Dan ook, deze kosten vallen voor de verantwoordelijkheid van de (eind)klant/opdrachtgever. 
 4. Indien bestelde producten na levering toch retour gezonden worden/ geannuleerd worden rekent Lette Lys in elk geval 30% retourkosten per product (bedrag excl. BTW). Indien blijkt dat meer retourkosten van toepassing zijn worden die aan de opdrachtgever toegerekend. 

Artikel 9 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Lette Lys heeft bij uitsluiting het auteursrecht op haar ontwerpen. De ontwerpen mogen niet, zonder expliciete toestemming van de interieurstylist, door anderen worden gebruikt. Lette Lys heeft het exclusieve gebruiksrecht van de ontwerpen. De opdrachtgever kan de gebruiksrechten van de ontwerpen tegen betaling overnemen. Lette Lys behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de verkregen ontwerpen, informatie en of overige documenten te gebruiken anders dan in geval van een rechtspersoon, de uitoefening van zijn eigen bedrijf of in het geval van een natuurlijk persoon, in de privé́ sfeer. Het is niet toegestaan deze informatie en documenten openbaar te maken, te verveelvoudigen, te openbaren of te verkopen in welke vorm dan ook.
 3. Lette Lys behoudt ook nadat zij toestemming heeft verleend tot verwezenlijking, openbaarmaking of vereenvoudigging van haar werk het recht zich te verzetten tegen openbaarmaking van het werk zonder vermelding van haar naam of andere aanduiding als maker en of tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting van haar werk, welke nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of de goede naam van Lette Lys.

Artikel 10 Geschillen

 1. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Lette Lys, met inbegrip van de interieurstylist, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Verschillen van mening tussen opdrachtgever en de interieurstylist worden zoveel mogelijk opgelost langs minnelijke weg. Indien dit onmogelijk blijkt, staat het partijen vrij geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 3. Het staat partijen vrij geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening van Lette Lys, inclusief alle geschillen over de facturatie, voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde Rechter.

Artikel 11 Archivering

Lette Lys bewaart het ontwerp, inclusief de impressies, kleurstalen, materialen gedurende de duur van de opdracht. Het met een opdracht gevormde dossier bestaande uit de opdrachtbevestiging en de facturen zal gedurende drie jaar worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd.